» تمام غزلهای وبلاگ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» تمام غزلهاي وبلاگ! :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» بدرود تا هميشه! :: ۱۳۸٤/٤/٧
» حرفی نيست! :: ۱۳۸٤/۳/٢۱
» بابک دولتی و دست نوشته های يک سنگ! :: ۱۳۸٤/۳/۸
» اين سنگ قبر کادوی روز تولدت! :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» نمايشگاه! :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
» گسل! :: ۱۳۸٤/٢/٥
» پدر...مادر...پسر! :: ۱۳۸٤/۱/٢۳
» عاشقی در آب های بزرگ! :: ۱۳۸٤/۱/۱٤
» عيدانه! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٧
» باروت چشمهاش ... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
» ادامه....... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٤
» بزم رباعی! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٢
» fade!! :: ۱۳۸۳/۱٢/۸
» بگذرد! :: ۱۳۸۳/۱٢/۳
» باران قدم زده ست ميان مزارها! :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٧
» آيينه خيلي هم نبايد ... :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
» ماييم و موج سودا!!! :: ۱۳۸۳/۱۱/٦
» ويژه نامه! :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٦
» ادامه ويژه نامه :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
» عشق آرميده در خنكاي رواق ها ! :: ۱۳۸۳/۱٠/٧
» بدون عنوان! :: ۱۳۸۳/٩/٢٧
» غزل برای تو سر می برم عزيزترين! :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
» يادی از بهراميان عزيز! :: ۱۳۸۳/٩/٧
» من خدا هستم ، خدای چند شعر! :: ۱۳۸۳/۸/٢٥
» ترديد نيست... :: ۱۳۸۳/۸/۱٦
» آتش!! :: ۱۳۸۳/۸/٦
» حرف را بايد زد! :: ۱۳۸۳/٧/٢٧
» آماده می‌شوم كه خـزانت بگيردم! :: ۱۳۸۳/٧/۱٧
» برای تو! :: ۱۳۸۳/٧/٩
» به ما نيامده دل کندن از شما! :: ۱۳۸۳/٦/۳۱
» بازداشت!!! :: ۱۳۸۳/٦/۱٩
» انبار انبار دريا! :: ۱۳۸۳/٦/٥
» در گوش ما نمی رود اين پند مند ها :: ۱۳۸۳/٥/٢٥
» سيب بر شاخه! :: ۱۳۸۳/٥/٩
» پنجره هاي شمال! :: ۱۳۸۳/٤/٢٩
» سلام :: ۱۳۸۳/٤/۱٥
» سلام و بسيار سلام! :: ۱۳۸۳/٤/۳
» و من به ساعت يک انفجار نزديکم! :: ۱۳۸۳/۳/٢٢
» اگر چه تو... :: ۱۳۸۳/۳/۱٠
» سه گانهء مرگ! :: ۱۳۸۳/٢/۳٠
» و مرگ در چمدان توست! :: ۱۳۸۳/٢/۱٩
» دريغ و درد! :: ۱۳۸۳/٢/۱٦
» حلال يا حرام! :: ۱۳۸۳/٢/٧
» عرض ارادت! :: ۱۳۸۳/۱/٢٢
» بهاريه!! :: ۱۳۸۳/۱/۱٢
» حرفهای آخر سال! :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
» حرف اول - حرف آخر :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٤
» آب، خاك،آتش ،باد! :: ۱۳۸٢/۱٢/٢
» بدون شرح!!!!!!!! :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
» از زبان ماهی ها! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٩
» شهر بی سخاوت! :: ۱۳۸٢/۱۱/٧
» غزلبركه! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
» پس از عمری سكوت! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٠
» ممنظومهء بی خورشيد! :: ۱۳۸٢/۱٠/۱۳
» گاه گداري.... :: ۱۳۸٢/۱٠/٤
» تعاوني!! :: ۱۳۸٢/٩/٢٤
» ققنوس در باران... :: ۱۳۸٢/٩/۱٥
» مترسك! :: ۱۳۸٢/٩/۸
» آصفی ها(۱) :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
» ماه سوخته! :: ۱۳۸٢/۸/٢٢
» سلام و درود :: ۱۳۸٢/۸/۱٥
» صبرکن بعد برو :: ۱۳۸٢/۸/۸
» خانم بزرگ ... :: ۱۳۸٢/۸/۱
» حرف همسايه :: ۱۳۸٢/٧/٢٤
» چه روزها كه يك به يك... :: ۱۳۸٢/٧/۱٩
» ميان اين همه ديوار... :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
» سلام و درود :: ۱۳۸٢/٧/٦
» دردِ... :: ۱۳۸٢/٦/۳٠
» شعر جنوب۲ :: ۱۳۸٢/٦/٢٥
» اتمام حجت :: ۱۳۸٢/٦/۱٩
» رخصت ديدار :: ۱۳۸٢/٦/۱۳
» اين يگانگي پاك. :: ۱۳۸٢/٦/٤
» امير مرزبان آمد... :: ۱۳۸٢/٦/۱
» آواز خواند... :: ۱۳۸٢/٥/٢٦
» پيرهنت را به من بده :: ۱۳۸٢/٥/٢٢
» خون...خامه ـــ وانمود تقارن :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
» کودتای خودکار :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» زندگی مرگ نابهنگامی است ! :: ۱۳۸٢/٥/٧
» خرگوش سفيد :: ۱۳۸٢/٥/٤
» دقيقه آمد و رد شد... :: ۱۳۸٢/٤/۳۱
» بی خياليها :: ۱۳۸٢/٤/٢۸
» دو مسافر يله در .... :: ۱۳۸٢/٤/٢٥
» باغ جولان مرا بی در و پيكر بدهيد! :: ۱۳۸٢/٤/٢۱
» چقدر با عجله مي روي مسافر من ! :: ۱۳۸٢/٤/۱٧
» زود باش معني كن لفظ مهرباني را! :: ۱۳۸٢/٤/۱٤
» ارتکاب غزل با سه نقطه... :: ۱۳۸٢/٤/۱۱
» تعطيل شد به خاطر باران كلاس ها :: ۱۳۸٢/٤/٧
» آب در آينه يا آينه در آب افتاد :: ۱۳۸٢/٤/٤
» پيراهني از آه برايت دارم ( ۲ ) :: ۱۳۸٢/٤/۱
» پيراهني از آه برايت دارم ( ۱ ) :: ۱۳۸٢/۳/٢٩
» ديدن مهمان براي بعد :: ۱۳۸٢/۳/٢٥
» غزل امروز و چوير :: ۱۳۸٢/۳/٢٢
» برخورد :: ۱۳۸٢/۳/۱۸
» هستي بي هويت :: ۱۳۸٢/۳/۱٢
» دوستاني عميق... :: ۱۳۸٢/۳/۱٠
» هردم از اين باغ..... :: ۱۳۸٢/۳/٤
» چراغ ساعت شش روي ريلها روشن :: ۱۳۸٢/٢/٢٧
» آتش در زير كاه :: ۱۳۸٢/٢/٢۱
» مسابقه و غزلهاي از راه رسيده :: ۱۳۸٢/٢/۱٦
» براي او كه هميشه ام را از غزل پر كرده :: ۱۳۸٢/٢/۱۳
» هنوز مسابقه :: ۱۳۸٢/٢/۸
» صندلي خالي ... و مسابقهء بزرگ! :: ۱۳۸٢/٢/٤
» با تو اي سنگين ساكت! :: ۱۳۸٢/٢/۱
» و چشم هاي تو باران :: ۱۳۸٢/۱/٢۸
» چر امن... :: ۱۳۸٢/۱/٢٥
» ماهـــي روح :: ۱۳۸٢/۱/٢۱
» بوي تند كوچه هاي بي اقاقي :: ۱۳۸٢/۱/۱۸
» خانه اي خراب به دوش :: ۱۳۸٢/۱/۱۱
» بازگشت :: ۱۳۸٢/۱/٧
» يک عالمه حرف!!! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۸
» ماهي كوچك!!! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
» با هر چه عشق نام تو را ميتوان نوشت :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٠
» حرير نازك سبز اتاق چشمانت :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٧
» گنجشكك اشي مشي ما كلاغ بود! :: ۱۳۸۱/۱٢/۱۳
» مسيح دوباره :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
» درجستجوي آخرين موعود :: ۱۳۸۱/۱٢/٧
» مثل هميد! :: ۱۳۸۱/۱٢/٥
» پر پر كلاغ پر :: ۱۳۸۱/۱٢/۳
» نو بت كسي كه عاشق است :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٩
» خاكي تر از زمين :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٦
» گاهي تبسمي شو..... :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٩
» در پياده رو..... :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٥
» چوپان بي چماق :: ۱۳۸۱/۱۱/۱۳
» دهن چلچله را بسته نگهدار :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
» دزد بي تمايل :: ۱۳۸۱/۱۱/٦
» فرشتهء شبيه انسان :: ۱۳۸۱/۱۱/۱
» شاعر مايوس :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٥
» تلنگر :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٩