پيراهني از آه برايت دارم ( ۱ )
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۳/٢٩  کلمات کلیدی:تمام رباعي ها از بيژن ارژننه برگ گلي به شاخه ها مي ماند
نه هيچ كسي بجز خدا مي ماند
خوش باش و بدي نكن كه از ما تنها
يك خوبي و يك بدي به جا مي مانداي كولي تصوير فروش آيينه!
عريان چه نشسته اي خموش آيينه!
پيراهني از آه برايت دارم
زيباست براي تو، بپوش آيينه!بيچاره تر از عالم و آدم هستيم
ماتم زده اي مثل محرّم هستيم
نه گندمي و نه يار گندم گوني
ما هم دلمان خوش است آدم هستيمخوشه، خوشه، به پاي تاك افتادند
پاشيده شدند و چاك چاك افتادند
ـ دو قطرهءاشك گونه اي را تر كرد
دو ماهي سرخ ، روي خاك افتادنددر دفتر ابر، برگ باران تازه است
چون عشق كه ماندگار و بي اندازه است
من با تو خوشم ـ براي حرف مردم
يك گوش در است و ديگري دروازه استما شاخه اي از ايل شقايق هستيم
بادردسر عشق ، موافق هستيم
در پرده چرا سخن بگويم حاشا
بگذار بدانند كه عاشق هستيمهر روز سراغ دردسر مي گردم
با عشق به دنبال خطر مي گردم
گفتي كه برو،چشم، ولي چون خورشيد
شب مي روم و سپيده بر مي گردمچشمي هستي ، هميشه در خون مانده
زلفي هستي به راه مجنون مانده
ـ پايي هستم، به خاكريز افتاده
دستي هستم،زخاك بيرون ماندهبا سوز و گداز هم نمي ارزي شعر
با عشوه و ناز هم نمي ارزي شعر
من هرچه تو را رديف كردم،ديدم
يك تره پياز هم نمي ارزي شعرتمام رباعی ها از بيژن ارژن